f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
Nakhonratchasima3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทาง บริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ประชุมเพื่อรายงานความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างและการวางแผนเพื่อรองรับและเตรียมความพร้อมการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์
ลงวันที่ 27/03/2567

     นายชิตพล เหล่าอัน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ประชุมเพื่อรายงานความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างและการวางแผนเพื่อรองรับและเตรียมความพร้อมการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๗ ในวันพุธที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๓ ถนนราชสีมา - โชคชัย ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

     กระทรวงคมนาคม ได้มีนโยบายยกระดับมาตรฐาน ด้านความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกระหว่างการก่อสร้าง โดยเฉพาะการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่บนทางหลวง ที่มีการให้บริการประชาชน จึงเห็นควรให้มีการกำกับดูแลการใช้พื้นที่จราจรในการก่อสร้าง ให้เกิดประสิทธิภาพ และกวดขันไม่ให้มีการปิดจราจรโดยไม่มีการปฏิบัติงาน โดยให้เร่งคืนผิวจราจรในทันที ที่ใช้พื้นที่แล้วเสร็จ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ใช้เส้นทาง
สัญจรไปมา เนื่องจากใกล้ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๒๗ จะมีวันหยุดต่อเนื่องกันหลายวัน คาดว่าจะมีประชาชนผู้ใช้เส้นทางเดินทางผ่านจังหวัดนครราชสีมา กลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นจำนวนมากเหมือนเช่นเทศกาลฯ ที่ผ่านมา ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางของประซาชนผู้ใช้เส้นทางตลอดจนการแก้ไขปัญหาการจราจรอย่างเป็นระบบ


  


'