f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
Nakhonratchasima3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทาง บริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ลงวันที่ 23/12/2564
วันอังคารที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๙.๐๐ น.
นายไชยวิทย์ บุรสมบูรณ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๓ และข้าราชการพนักงาน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔) เนื่องจากเป็นวันสำคัญของชาติไทย โดยมีนายภูมิสิทธิ์ วังคีรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานเปิดงานจิตอาสาพัฒนา ณ บริเวณหน้าสำนักงานทางหลวงที่ ๑๐ ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

 


'