f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
Nakhonratchasima3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทาง บริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ผ้าไทย
ลงวันที่ 20/12/2564
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ดำเนินกิจกรรมตามมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ผ้าไทย ของกรมทางหลวง และตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย
ผู้บริหารแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 พร้อมข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ร่วมใจแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย ในทุกวันพุธ และวันศุกร์ ของสัปดาห์ เพื่อร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองตามแต่ละท้องถิ่น แสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ภูมิปัญญาไทยและการรักษามรดกผ้าไทยไว้สืบไป

'