f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
Nakhonratchasima3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทาง บริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1111 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต นำกลับมาใช้ใหม่ (Asphalt HOT Mix Recycling) ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0501 ตอน วังน้ำเขียว - ดอนขวาง ตอน 8 ระหว่าง กม.267+063 - กม.267+467 LT. และ กม.264+400 - กม.267+467 RT. ระยะทาง 3 15/01/2564 3นร.11/2564 วันที่ 15 ม.ค. 64 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
1112 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2310 ตอนควบคุม 0100 ตอน สวนสัตว์นครราชสีมา - ท่าอ่าง ตอน 1 ระหว่าง กม.2+311 - กม.4+775 ระยะทาง 2.464 กม. ปริมาณงาน 50,758 ตร.ม. 08/01/2564 3นร.3/2564 วันที่ 8 ม.ค.2564 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
1113 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต นำกลับมาใช้ใหม่ (Asphalt HOT Mix Recycling) ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0203 ตอน สี่แยกโชคชัย - หนองมัน ระหว่าง กม.77+890 - กม.80+466 RT. ระยะทาง 2.576 กม. ปริมาณงาน 29,546 ตร.ม. 25/01/2564 3นร.32/2564 วันที่ 25 ม.ค. 2564 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
1114 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงไชยมงคล (ตู้ยามตำรวจทางหลวง) พร้อมสิ่งประกอบ ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0502 ตอน ดอนขวาง - โพธิ์กลาง ระหว่าง กม.283+579.40 - กม.283+619.40 LT. ปริมาณงาน ๑ 28/12/2563 3นร.1/2564 วันที่ 28 ธ.ค. 2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
1115 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0501 ตอน วังน้ำเขียว - ดอนขวาง ตอน 1 ระหว่าง กม.232+425 - กม.233+400 LT. ระยะทาง 0.975 กม. ปริมาณงาน 11,624 ตร.ม. 25/01/2564 3นร.33/2564 วันที่ 25 ม.ค. 2564 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
1116 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0502 ตอน ดอนขวาง - โพธิ์กลาง ตอน 1 ระหว่าง กม.274+283 - กม.275+450 LT. ระยะทาง 1.167 กม. ปริมาณงาน 13,450 ตร.ม. 08/01/2564 3นร.4/2564 วันที่ 8 ม.ค. 2564 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
1117 จ้างก่อสร้างงานค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 จ.นครราชสีมา 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0201 ตอน หัวทะเล - โชคชัย ที่ กม.10+768 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง 06/01/2564 3 นร.2/2564 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
1118 จ้างก่อสร้างงานโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน รหัสงาน 33500 บนทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0203 ตอน สี่แยกโชคชัย ? หนองมัน ตอน 1 ระหว่าง กม.67+925 ? กม.68+825 ( โรงเรียนบ้านคลองสารเพชร ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/04/2563 3 นร.2/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
1119 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงหลุมเงิน (1 หลัง) แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0501 ตอน วังน้ำเขียว – ดอนขวาง ที่ กม.255+050 LT. ปริมาณงาน 1 หลัง 14/05/2563 3 นร.52/2563 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
1120 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงหนองบุญมาก (1 หลัง) แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0203 ตอน สี่แยกโชคชัย - หนองมัน ที่ กม.72+080 LT. ปริมาณงาน 1 หลัง 14/05/2563 3 นร.53/2563 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
1121 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงโชคชัย (1 หลัง) แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0201 ตอน หัวทะเล – โชคชัย ที่ กม.19+860 LT. ปริมาณงาน 1 หลัง 14/05/2563 3 นร.51/2563 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
1122 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารที่ทำการ และสิ่งก่อสร้างประกอบแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0201 ตอน หัวทะเล - โชคชัย ที่ กม.10+768 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/04/2563 3 นร.45/2563 ลงวันที่ 30 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
1123 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวง (ตู้ยามตำรวจทางหลวง) ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0501 ตอน วังน้ำเขียว - ดอนขวาง ระหว่าง กม.226+428 - กม.226+615 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 หลัง 05/05/2563 3นร.48/2563 ลว. 5/05/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
1124 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0201 ตอน หัวทะเล-โชคชัย ระหว่าง กม.9+514-กม.10+850 (โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก) ผลผลิต 1 แห่ง 30/04/2563 3 นร.47/2563 ลงวันที่ 30 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
1125 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0203 ตอน พะโค- หนองสนวน ระหว่าง กม.59+031- กม.59+895 LT. และ กม.58+995 - กม.59+895 RT. ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 51 ต้น) 12/05/2563 3 นร.50/2563 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
แสดง 1,111 ถึง 1,125 จาก 1,173 รายการ