f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
Nakhonratchasima3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทาง บริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
181 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ บนทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน หัวทะเล - หนองกระทิง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๙+๒๕๑ - กม.๒๐+๔๑๙ ระยะทาง ๑.๑๖๘ กม. ผลผลิต ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๒๓,๗๐๐ ตร.ม. 03/03/2563 3นร.25/2563 ลว. 21 เม.ย.2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
182 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๒๐๓ ตอน สี่แยกโชคชัย - หนองมัน ระหว่าง กม.๖๐+๓๐๐ - กม.๖๒+๐๗๐ LT. ระยะทาง ๑.๗๗๐ กม. ปริมาณงาน ๑๙,๔๗๐ ตร.ม. 02/03/2563 3นร.17/2563 ลว. 17 เม.ย. 2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
183 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ ตอนควบคุม ๐๕๐๒ ตอน ดอนขวาง - โพธิ์กลาง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๒๘๙+๓๐๐ - กม.๒๙๒+๕๗๖ RT. ระยะทาง ๓.๒๗๖ กม. ปริมาณงาน ๓๗,๘๒๐ ตร.ม. 02/03/2563 3นร.14/2563 ลว.14/04/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
184 จ้างก่อสร้างโครงการขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 224 ตอนหัวทะเล - โชคชัย ระหว่าง กม.5+192 - กม.5+262 LT. และทางหลวงหมายเลข 226 ตอนหัวทะเล - หนองกระทิง ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+255 LT. ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 0.325 กม. ปริมาณงาน 1 สาย 13/02/2563 3นร.1/2563 วันที่ 3 เม.ย.2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
185 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ขนิดกิ่งเดี่ยว ทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0202,0203 ตอน โชคชัย - พะโค - หนองสนวน ระหว่าง กม.35+321 - กม.36+185 LT., RT. จำนวน 50 ต้น ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/08/2562 3นร.40/2562 ลงวันที่ 10 ก.ย. 2562 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
186 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับระดับผิวทาง ทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ ตอนควบคุม ๐๕๐๑ ตอน วังน้ำเขียว - ดอนขวาง ระหว่าง กม.๒๓๐+๑๙๔ - กม.๒๓๐+๗๐๐ RT. ระยะทาง ๐.๕๐๖ กม. ปริมาณงาน ๕,๕๖๖ ตร.ม. 10/06/2562 3 นร.38/2562 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
187 จ้างก่อสร้างงานปรับระดับผิวทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๒๐๓ ตอน สี่แยกโชคชัย - หนองมัน ระหว่าง กม.๖๕+๐๖๒ - กม.๖๖+๐๐๐ LT. และ กม.๗๒+๓๓๕ - กม.๗๒+๙๐๐ LT. ระยะทาง ๑.๕๐๓ กม. ปริมาณงาน ๕,๕๔๓ ตร.ม. 23/05/2562 3 นร.37/2562 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
188 จ้างก่อสร้างงานซ่อมผิวทางหรือไหล่ทางคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ ตอนควบคุม ๐๕๐๒ ตอน ดอนขวาง - โพธิ์กลาง ระหว่าง กม.๒๗๕+๕๙๑ - กม.๒๗๕+๗๔๒ LT. และ กม.๒๗๕+๗๙๒ - กม.๒๗๕+๘๙๒ RT. (เป็นแห่งๆ) ระยะทาง ๐.๓๐๑ กม. ปริมาณงาน ๘๕๐ ตร.ม. 08/05/2562 3 นร.36/2562 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2562 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
189 จ้างก่อสร้างงานซ่อมผิวทางหรือไหล่ทางคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0502 ตอน ดอนขวาง - โพธิ์กลาง ระหว่าง กม.275+591 - กม.275+742 LT. และ กม.275+792 - กม.275+892 RT. (เป็นแห่งๆ) ระยะทาง 0.301 กม. ปริมาณงาน 850 ตร.ม. 02/04/2562 คค 06058/พ.1E/32/2562 ลงวันที่ 9 เมษายน 2562 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
190 จ้างก่อสร้างงานปรับระดับผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0502 ตอน ดอนขวาง - โพธิ์กลาง ระหว่าง กม.292+272 - กม.292+800 LT. ระยะทาง 0.528 กม. ปริมาณงาน 6,164 ตร.ม. 07/03/2562 3 นร.35/2562 ลงวันที่ 25 เมษายน 2562 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
191 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 งานผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา 4 เหลี่ยม ทางหลวงหมายเลข 24 ปริมาณงาน 8 แห่ง (1,206 อัน) 07/02/2562 3นร.34/2562 ลว.18มี.ค.2562 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
192 จ้างก่อสร้างงานศึกษาและพัฒนาระบบงานบำรุงรักษาทางหลวง (RESEARCH AND DEVELOPMENT OF HIGHWAYS MAINTENANCE SYSTEM) ทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน หัวทะเล - โชคชัย ระหว่าง กม.๓+๘๕๒ - กม.๓๑+๒๐๐ ปริมาณงาน ๑ โครงการ 25/01/2562 3 นร.33/2562 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
193 จ้างก่อสร้างโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง งานผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา 4 เหลี่ยม ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0201 ตอน ซับประดู่-สี่แยกปักธงชัย ระหว่าง กม.1+000-กม.22+585 ปริมาณงาน 8 แห่ง (1,206 อัน) 15/01/2562 คค 06058/พ.1E/28/2562 ลงวันที่ 25 ธ.ค. 2561 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
194 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0203 ตอน สี่แยกโชคชัย - หนองมัน ระหว่าง กม.66+100 - กม.68+605 LT. ระยะทาง 2.505 กม. ปริมาณงาน 27,712 ตร.ม. 19/12/2561 3 นร.31/2562 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
195 งานก่อสร้างหน่วยบริการตำรวจทางหลวงโชคชัย (ตู้ยามตำรวจทางหลวง) บนที่ดินสงวนกรมทางหลวงแปลง 24774 (จำนวน 1-2-0 ไร่) ทางหลวงหมายเลข 224 ตอน หัวทะเล – โชคชัย ระหว่าง กม. 22+343 – กม.22+373 ปริมาณงาน 1 หลัง 12/12/2561 3 นร.32/2562 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
แสดง 181 ถึง 195 จาก 195 รายการ