f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
Nakhonratchasima3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทาง บริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
166 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานราวกันอันตราย บนหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0100 ตอน หัวทะเล – หนองกระทิง ตอน 1 ระหว่าง กม.1+850–กม.7+140 (เป็นแห่งๆ) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 992 ม.) 16/03/2563 3 นร.26/2563 ลงวันที่ 21 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
167 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน สี่แยกปักธงชัย - สี่แยกโชคชัย ระหว่าง กม.๔๘+๐๐๐ - กม.๕๐+๐๙๓ RT. ระยะทาง ๒.๐๙๓ กม. ปริมาณงาน ๒๓,๙๐๔ ตร.ม. 11/03/2563 3นร.21/2563 ลว.21 เม.ย. 2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
168 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน สี่แยกปักธงชัย - สี่แยกโชคชัย ระหว่าง กม.๔๐+๓๕๑ - กม.๔๐+๕๒๑ LT., กม.๔๐+๗๐๐ - กม.๔๑+๐๒๓ RT., กม.๔๕+๑๘๐ - กม.๔๖+๑๖๒ RT., กม.๔๕+๙๐๐ - กม.๔๖+๙๘๗ LT. และ กม.๕๑+๔๗๖ - กม.๕๒+๑๐๐ LT. ระยะทาง ๓.๑๘๖ กม. ปริมาณงาน ๓๗,๘๔๓ ตร.ม. 10/03/2563 3นร.36/2563 ลว. 23 เม.ย. 2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
169 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน หัวทะเล - หนองกระทิง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๖+๐๐๐ - กม.๑๗+๖๗๕ LT., และ กม.๑๖+๐๐๐ - กม.๑๗+๗๒๐ RT. ระยะทาง ๓.๓๙๕ กม. ปริมาณงาน ๓๔,๓๗๕ ตร.ม. เงินงบประมาณ 12,000,000.- บาท 10/03/2563 3นร.37/2563 ลว. 23 เม.ย. 2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
170 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ บนทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๒๐๓ ตอน สี่แยกโชคชัย - หนองมัน ระหว่าง กม.๗๖+๕๐๖ - กม.๗๗+๐๑๔ ระยะทาง ๐.๕๐๘ กม. ผลผลิต ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๑๔,๒๓๒ ตร.ม. 09/03/2563 3นร.34/2563 ลว. 22/04/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
171 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน หัวทะเล - โชคชัย ระหว่าง กม.๑๐+๘๙๕ - กม.๑๕+๔๕๐ LT.,RT ระยะทาง ๙.๑๑๐ กม. ปริมาณงาน ๑,๒๙๕ ตร.ม. 09/03/2563 3นร.33/2563 ลว.22 เม.ย. 2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
172 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ ตอนควบคุม ๐๕๐๒ ตอน ดอนขวาง - โพธิ์กลาง ตอน ๓ ระหว่าง กม.๒๙๔+๖๙๐ - กม.๒๙๖+๖๒๘ RT. ระยะทาง ๑.๙๓๘ กม. ปริมาณงาน ๒๒,๘๗๐ ตร.ม. 05/03/2563 3นร.20/2563 ลว. 21 เม.ย. 2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
173 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ ตอนควบคุม ๐๒๐๓ ตอน พะโค - หนองสนวน ตอน ๒ ระหว่าง กม.๔๙+๓๑๓ - ๕๐+๑๐๐ ระยะทาง ๐.๗๘๗ กม. ปริมาณงาน ๑ แห่ง 05/03/2563 3นร.32/2563 ลว.22 เม.ย. 2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
174 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน หัวทะเล - หนองกระทิง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๖+๗๓๕ - กม.๒๗+๗๐๐ LT. และ กม.๒๖+๙๐๐ - กม.๒๗+๗๐๐ RT. ระยะทาง ๑.๗๖๕ กม. ปริมาณงาน ๑๗,๖๓๑ ตร.ม. 04/03/2563 3นร.16/2563 ลว. 16 เม.ย. 2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
175 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ บนทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน หัวทะเล - หนองกระทิง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๖๖+๑๙๐ - กม.๖๗+๐๐๐ ระยะทาง ๐.๘๑๐ กม. ผลผลิต ๑ แห่ง 04/03/2563 3นร.24/2563 ลว. 21 เม.ย. 2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
176 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน ซับประดู่ - สี่แยกปักธงชัย ระหว่าง กม.๓๒+๐๐๐ - กม.๓๓+๒๕๖ LT., กม.๓๘+๕๒๘ - กม.๓๙+๑๔๐ LT. และ กม.๓๘+๕๔๐ - กม.๓๙+๑๔๐ RT. ระยะทาง ๒.๔๖๘ กม. ปริมาณงาน ๒๗,๐๘๒ ตร.ม. 04/03/2563 3นร.13/2563 ลว.13/04/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
177 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน หัวทะเล - หนองกระทิง ระหว่าง กม.๗๔+๔๘๒ - กม.๗๕+๒๗๑ ระยะทาง ๐.๗๘๙ กม. ผลผลิต ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๑๘,๗๐๐ ตร.ม. 04/03/2563 3นร.29/2563 ลว. 21/04/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
178 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน หัวทะเล - หนองกระทิง ระหว่าง กม.๗๔+๔๘๒ - กม.๗๕+๒๗๑ ระยะทาง ๐.๗๘๙ กม. ผลผลิต ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๑๘,๗๐๐ ตร.ม. 03/03/2563 คค 06058/พ.1E/ แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
179 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ ตอนควบคุม ๐๕๐๒ ตอน ดอนขวาง - โพธิ์กลาง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๘๒+๙๙๐ - กม.๒๘๔+๐๒๓ RT., กม.๒๘๔+๑๒๓ - กม.๒๘๔+๓๙๕ RT. และ กม.๒๘๕+๐๒๔ - กม.๒๘๖+๑๒๖ RT. ระยะทาง ๒.๔๐๗ กม. ปริมาณงาน ๒๗,๔๐๙ ตร.ม. 03/03/2563 3นร.15/2563 ลว.14 เม.ย. 2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
180 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ ตอนควบคุม ๐๕๐๑ ตอน วังน้ำเขียว - ดอนขวาง ระหว่าง กม.๒๕๐+๘๙๗ - กม.๒๕๒+๒๕๐ ระยะทาง ๑.๓๕๓ กม. ปริมาณงาน ๑ แห่ง 03/03/2563 3นร.19/2563 ลว. 20 เม.ย. 2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
แสดง 166 ถึง 180 จาก 195 รายการ