f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
Office of Highways 10
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
71 28/02/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) จ้างก่อสร้าง งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔๘ ตอน ด่านขุนทด - โคกสะอาด ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๑+๔๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
72 28/02/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) จ้างก่อสร้าง งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอน มอจะบก - ไร่โคกสูง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๐๔+๘๘๐ - กม.๑๐๖+๓๘๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
73 28/02/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) จ้างก่อสร้าง งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ ตอน วังน้ำเขียว - ดอนขวาง ระหว่าง กม.๒๓๓+๔๐๐ - กม.๒๓๔+๒๕๐ LT. และ กม.๒๓๕+๒๐ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
74 28/02/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) จ้างก่อสร้าง งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอน โคกกรวด - นครราชสีมา ระหว่าง กม.๑๒๙+๙๖๒ - กม.๑๓๒+๑๗๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
75 28/02/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ ๑๐ (นครราชสีมา) ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ตอนควบคุม ๐๔๐๒ ตอน โคกสวาย - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๑ ที่ กม. ๒๓๒ + ๓๑๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
76 28/02/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) จ้างก่อสร้าง งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอน บ่อทอง - มอจะบก ระหว่าง กม.๘๒+๕๐๐ - กม.๘๓+๕๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
77 28/02/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) จ้างก่อสร้าง งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน ทางต่างระดับสีคิ้ว - หินหล่อง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๒+๗๐๐ - กม.๑๘+๔๗๐ LT. ปร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
78 28/02/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) จ้างก่อสร้าง งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน ทางต่างระดับสีคิ้ว - หินหล่อง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๘+๐๐๐ - กม.๑๐+๐๐๐ RT. และ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
79 26/09/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ บนทางหลวงหมายเลข ๒๒๕๖ ตอน ปางโก - กุดม่วง ระหว่าง กม.๗๖+๗๕๐ - กม.๗๗+๐๓๓ ปริมาณงาน ๑ แห่ง เปลี่ยนแปลงแผน
80 23/09/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๐๖ ตอน ตลาดแค - วังหิน ระหว่าง กม.๑+๖๒๕ - กม.๓+๑๗๕ (LT.,RT.) ปริมาณงาน ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 71 ถึง 80 จาก 330 รายการ