f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
Office of Highways 10
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน ด่านขุนทด - หนองบัวโคก ตอน ๒ ระหว่าง กม.๕๗+๑๔๐ - กม.๕๙+๘๔๐ RT. ปริม 10/05/2566 นร.39/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
92 จ้างก่อสร้าง งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและ ภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอน โคกกรวด - นครราชสีมา ระหว่าง กม.๑๒๙+๙๖๒ - กม.๑๓๒+๑๗๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 13/05/2566 นร.43/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
93 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน ทางต่างระดับสีคิ้ว - หินหล่อง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๒+๗๐๐ - กม.๑๘+๔๗๐ 09/05/2566 นร.36/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
94 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๒๑๖๖ ตอน เสิงสาง - ดอนแขวน ระหว่าง กม.๐+๑๐๐ - กม.๑+๐๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/12/2565 3 นร.33/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
95 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓ - ๖) สำนักงานทางหลวงที่ ๑๐ (นครราชสีมา) ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ตอนควบคุม ๐๔๐๒ ตอน โคกสวาย - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๑ ที่ กม.๒๓๒+๓๑๐ ปริมาณงาน ๑ 15/11/2565 สทล.10/2566/01 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
96 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญงาน (ระดับ ๑ - ๒) สำนักงานทางหลวงที่ ๑๐ (นครราชสีมา) ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ตอนควบคุม ๐๔๐๒ ตอน โคกสวาย - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๑ ที่ กม.๒๓๒+๓๑๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกว 17/11/2565 สทล.10/2566/03 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
97 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ (๗-๘) สำนักงานทางหลวงที่ ๑๐ (นครราชสีมา) ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ตอนควบคุม ๐๔๐๒ ตอน โคกสวาย - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๑ ที่ กม.๒๓๒+๓๑๐ ปริมาณง 22/11/2565 สทล.10/2566/04 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
98 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ ๑๐ (นครราชสีมา) ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ตอนควบคุม ๐๔๐๒ ตอน โคกสวาย - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๑ ที่ กม.๒๓๒+๓๑๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding 15/11/2565 สทล.10/2566/02 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
99 จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ บนทางหลวงหมายเลข ๒๒๕๖ ตอน ปางโก - กุดม่วง ระหว่าง กม.๗๖+๗๕๐ - กม.๗๗+๐๓๓ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 18/11/2565 นร.9/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
100 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอน โคกกรวด - นครราชสีมา ระหว่าง กม.๑๒๙+๙๖๒ - กม.๑๓๒+๙๗๕ RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/11/2565 นร.15/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
101 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ บนทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอน สี่แยกโชคชัย - หนองมัน ระหว่าง กม.๗๐+๐๔๐ - กม.๗๐+๓๙๐ และทางหลวงหมายเลข ๒๒๙๘ ตอนแหลมทอง - สระมะค่า ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๘๒๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ 18/11/2565 3 นร.10/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
102 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอน หัวทะเล - หนองกระทิง ระหว่าง กม.๗๘+๑๐๐ - กม.๗๘+๖๙๘ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/11/2565 3 นร.11/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
103 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๖๐ ตอน คง - บ้านเหลื่อม ระหว่าง กม.๒๗+๔๐๐ - กม.๒๙+๒๖๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/11/2565 1 นร.16/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
104 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๓๖๙ ตอน พระทองคำ - ดอนไผ่ ระหว่าง กม.๑๙+๐๐๐ - กม.๒๑+๐๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/11/2565 1 นร.12/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
105 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๖๗ ตอน โนนสูง - ขามสะแกแสง ระหว่าง กม.๑๕+๙๗๕ - กม.๑๖+๙๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/11/2565 1 นร.5/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
แสดง 91 ถึง 105 จาก 150 รายการ