f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
Office of Highways 10
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
136 จ้างก่อสร้างงานพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 2120 ตอน ส้มป่อย-ละหานทราย ระหว่าง กม.13+520-กม.14+699 ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/02/2565 บร.25/2565 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
137 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 226 ตอน หนองกระทิง-ลำปลายมาศ ตอน 1 ระหว่าง กม.78+850-กม.81+205 ปริมาณงาน 1 แห่ง 02/02/2565 บร.20/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
138 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอน หนองมัน-หนองกี่ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๙๒+๑๓๐-กม.๙๔+๔๕๐ LT. และ กม.๙๓+๓๗๕-กม.๙๔+๔๕๐ RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง 01/02/2565 บร.19/2565 ลงวันที่ 31 มกราคม 2565 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
139 จ้างก่อสร้างงานพัฒนาทางหลวงหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 2226 ตอน หนองขมาร-สตึก ระหว่าง กม.64+975-กม.66+415 ปริมาณงาน 1 แห่ง 29/01/2565 บร.8/2565 ลงวันที่ 28 มกราคม 2565 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
140 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0103 ตอน ด่านขุนทด - หนองบัวโคก ตอน 4 ระหว่าง กม.60+850 - กม.65+970 RT. ปริมาณงาน 51,205 ตารางเมตร 16/01/2564 นร.24/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
141 จ้างก่อสร้างงานกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน บุรีรัมย์ - คูเมือง ระหว่าง กม.๓+๒๐๐ - กม.๖+๒๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 03/02/2564 บร.48/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
142 จ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 2285 ตอนควบคุม 0100 ตอน ประทาย-ชุมพวง ระหว่าง กม.3+900-กม.5+335 ปริมาณงาน 1 แห่ง 20/01/2564 1 นร.32/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
143 จ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0205 ตอน โคกกรวด - นครราชสีมา ระหว่าง กม.137+165 - กม.138+300 และ กม.139+000 - กม.140+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/01/2564 นร.15/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
144 จ้างก่อสร้าง.งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ตอนควบคุม ๐๔๐๒ ตอน โคกสวาย - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๑ ระหว่าง กม.๒๑๒+๗๙๐ - กม.๒๑๔+๐๗๐ ระยะทาง ๑.๒๘๐ กม. ผลผลิต ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๓๕,๖๐๐ ตร.ม. 19/01/2564 1 นร.26/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
145 จ้างก่อสร้างโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0303 ตอน บ้านวัด-ตาลาด ตอน 1 ระหว่าง กม.207+200-กม.208+900 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 17,210 ตารางเมตร) 19/01/2564 1 นร.29/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
146 จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2285 ตอนควบคุม 0100 ตอน ประทาย-ชุมพวง ระหว่าง กม.21+450-กม.22+250 ปริมาณงาน 1 แห่ง 16/01/2564 1 นร.22/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
147 จ้างก่อสร้างงานโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ บนทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน โชคชัย - พะโค ระหว่าง กม.๓๔+๘๖๐ - กม.๓๕+๗๒๕ ระยะทาง ๐.๘๖๕ กม. ผลผลิต ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๒๗,๘๔๕ ตร.ม. 16/01/2564 3 นร.19/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
148 จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน วังหิน-หนองนางดำ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๓๕+๑๕๐-กม.๓๕+๘๗๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 19/01/2564 1 นร.28/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
149 จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน วังหิน-หนองนางดำ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๔+๔๓๐-กม.๕+๒๓๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 19/01/2564 1 นร.27/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
150 จ้างก่อสร้างงานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0201 ตอน มวกเหล็ก - บ่อทอง ตอน 1 ระหว่าง กม.35+772 - กม.37+335 LT. ปริมาณงาน 3.126 กม. (ต่อ 2 ช่องจราจร) 14/01/2564 นร.16/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
แสดง 136 ถึง 150 จาก 164 รายการ