f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
Office of Highways 10
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างเพิ่มมาตรฐานทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3076 ตอน บางหอย - วังขอน ระหว่าง กม.34+400 - กม.36+825 ผลผลิต 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/04/2567 ปจ.20/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
47 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ โดยปรับปรุงโครงสร้างทาง บนทางหลวงหมายเลข 359 ตอน สระขวัญ-เขามะกา ระหว่าง กม.17+460 - กม. 18+365 ผลผลิต 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/04/2567 สก.22/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
48 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 3067 ตอน อรัญประเทศ - ไผ่ล้อม ระหว่าง กม.5+100-กม.8+650 และ กม.9+317 - กม.11+735 ผลผลิต 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/04/2567 สก.37/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
49 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ โดยปรับปรุงโครงสร้างทาง บนทางหลวงหมายเลข 33 ตอน โนนจิก- อรัญประเทศ (เขตแดนไทย/กัมพูชา) ระหว่าง กม.296+400-กม.297+225 ผลผลิต 1 แห่ง 10/04/2567 สก.27/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
50 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ โดยปรับปรุงโครงสร้างทาง บนทางหลวงหมายเลข ๒๒๒๖ ตอน วังหิน - หนองนางดำ ระหว่าง กม.๓๔+๕๐๐ - กม.๓๕+๒๒๖ LT.,RT. ผลผลิต ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/04/2567 1นร.17/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
51 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างเพิ่มช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข ๒๐๒ ตอน ดอนตะหนิน - ตลาดไทร ระหว่าง กม.๙๑+๐๐๐ - กม.๙๓+๕๖๐ ผลผลิต ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/04/2567 1นร.9/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
52 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างทางหลวงผ่านสถานที่สำคัญ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๖๘ ตอน หนองสรวง - โนนไทย ระหว่าง กม.๒๔+๑๒๐ - กม.๒๔+๙๐๐ ผลผลิต ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/04/2567 1นร.44/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
53 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างเพิ่มช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข ๒๐๒ ตอน แก้งสนามนาง - ดอนตะหนิน ระหว่าง กม.๗๒+๖๐๐ - กม.๗๓+๗๕๕ ผลผลิต ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/04/2567 1นร.8/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
54 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย บนทางหลวงหมายเลข ๒๐๒ ตอน แก้งสนามนาง - ดอนตะหนิน ตอน ๒ ระหว่าง กม.๔๘+๑๖๐ - กม.๕๐+๖๐๐ LT.,RT. ผลผลิต ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/04/2567 1นร.18/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
55 ประกาศผลการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 50 รายการ 21/02/2567 ที่ สทล.10.1/01/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
56 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด 26/01/2567 ที่ สทล.10.1/01/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
57 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด (ยางรถยนต์ชำรุด และเศษเหล็ก) งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 15 รายการ 23/05/2566 คค 06126/งท/2/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
58 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข ๓๖๔๙ ตอน คุ้งยอ - ห้วยขื่อ ระหว่าง กม.๒๖+๔๐๐ - กม.๒๘+๗๐๙ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 29/03/2566 ปจ.66/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
59 จ้างก่อสร้าง งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน ด่านขุนทด - หนองบัวโคก ตอน ๑ ระหว่าง กม.๔๑+๔๖๕ - กม.๔๒+๘๖๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 28/03/2566 นร.42/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
60 จ้างก่อสร้าง งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอน มอจะบก - ไร่โคกสูง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๐๔+๘๘๐ - กม.๑๐๖+๓๘๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 28/03/2566 นร.41/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
แสดง 46 ถึง 60 จาก 260 รายการ