f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
Office of Highways 10
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๖๐ ตอน คง - บ้านเหลื่อม ระหว่าง กม.๒๗+๔๐๐ - กม.๒๙+๒๖๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/09/2565 1 นร.16/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
77 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๐๖ ตอน ตลาดแค - วังหิน ระหว่าง กม.๑+๖๒๕ - กม.๓+๑๗๕ (LT.,RT.) ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/09/2565 คค 06126/eb/48/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
78 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๔๔๕ ตอน ห้วยเสว - นิคมบ้านกรวด ระหว่าง กม.๖๑+๑๕๐ - กม.๖๒+๗๗๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/09/2565 คค 06126/eb/32/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
79 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย บนทางหลวงหมายเลข ๒๑๖๖ ตอน โนนศรีคูณ - หนองผะองค์ ระหว่าง กม.๕๙+๖๐๐ - กม.๘๔+๔๘๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/09/2565 คค 06126/eb/33/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
80 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข ๓๔๘ ตอน ช่องตะโก - น้อยสะแกกวน ระหว่าง กม.๘๓+๖๘๐ - กม.๘๔+๘๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/09/2565 คค 06126/eb/35/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
81 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอน โคกตะแบก - ประโคนชัย ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๓๘+๔๗๔ - กม.๑๔๐+๕๐๕ LT. และ กม.๑๔๐+๘๙๕ - กม.๑๔๑+๕๐๐ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/09/2565 คค 06126/eb/38/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
82 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ ตอน หนองต้อ - ตาเมียง ระหว่าง กม.๑๔๘+๑๗๕ - กม.๑๔๘+๙๖๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/09/2565 คค 06126/eb/34/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
83 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๐๘ ตอน ห้วยละเวี้ย - ระกา ระหว่าง กม.๒๗+๓๙๐ - กม.๒๘+๐๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/09/2565 คค 06126/eb/37/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
84 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๓ ตอน บัวตารุ่ง - ลำปลายมาศ ระหว่าง กม.๓๓+๑๓๐ - กม.๓๔+๑๙๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/09/2565 คค 06126/eb/39/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
85 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๔๘ ตอน ช่องตะโก - น้อยสะแกกวน ระหว่าง กม.๑๐๓+๖๐๐ - กม.๑๐๔+๕๔๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/09/2565 คค 06126/eb/36/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
86 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข ๓๐๗๘ ตอน ระเบาะไผ่ - ประจันตคาม ระหว่าง กม.๑๙+๖๖๐ - กม.๒๒+๑๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/09/2565 คค 06126/eb/40/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
87 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๐๗๖ ตอน บางหอย - วังขอน ระหว่าง กม.๒๔+๕๒๐ - กม.๒๕+๕๓๙ LT.,RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/09/2565 คค 06126/eb/41/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
88 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข ๓๐๖๗ ตอน อรัญประเทศ - ไผ่ล้อม ระหว่าง กม.๑+๓๔๐ - กม.๓+๕๗๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/09/2565 คค 06126/eb/45/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
89 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๓๓ ตอน พระปรง - โนนจิก ระหว่าง กม.๒๓๙+๘๕๐ - กม.๒๔๑+๐๕๐ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/09/2565 คค 06126/eb/43/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
90 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๓๙๕ ตอน วัฒนานคร - โคคลาน ระหว่าง กม.๖๘+๓๕๐ - กม.๖๙+๓๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/09/2565 คค 06126/eb/46/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
แสดง 76 ถึง 90 จาก 256 รายการ