f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
Office of Highways 10
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
136 จ้างก่อสร้างงานพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๒๒๒๖ ตอน วังหิน - หนองนางดำ ระหว่าง กม.๒๙+๖๖๗ - กม.๓๒+๐๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 24/11/2564 คค 06126/ค./11/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
137 จ้างก่อสร้างงานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอน บ้านวัด - ตาลาด ระหว่าง กม.๒๐๙+๐๐๐ - กม.๒๑๐+๖๗๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 23/11/2564 คค 06126/ค./9/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
138 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอน หนองมัน-หนองกี่ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๙๒+๑๓๐-กม.๙๔+๔๕๐ LT. และ กม.๙๓+๓๗๕-กม.๙๔+๔๕๐ RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง 23/11/2564 สทล.10.2/30/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
139 จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3462 ตอน สระแก้ว - แซร์ออ ตอน 1 ระหว่าง กม.11+985 - กม.14+995 ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/12/2564 สทล.10.1/eb/21/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
140 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 33 ตอน โนนจิก - อรัญประเทศ (เขตแดนไทย/กัมพูชา) ระหว่าง กม.273+831 - กม.277+346 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/12/2564 สทล.10.1/eb/20/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
141 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอน ทางต่างระดับสีคิ้ว - ซับประดู่ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๑+๐๐๐ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง 23/11/2564 คค 06126/ค./8/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
142 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๕๖ ตอน ปางโก - กุดม่วง ระหว่าง กม.๕๘+๒๕๐ - กม.๖๑+๗๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 26/11/2564 คค 06126/ค./7/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
143 จ้างก่อสร้างงานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๕๖ ตอน ปางโก - กุดม่วง ระหว่าง กม.๕๐+๗๕๐ - กม.๕๒+๑๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 26/11/2564 คค 06126/ค./6/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
144 จ้างก่อสร้างงานพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ตอน โคกสวาย - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๑ ระหว่าง กม.๒๐๔+๔๕๐ - กม.๒๐๕+๖๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 23/11/2564 คค 06126/ค./5/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
145 จ้างก่อสร้างงานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ ตอน พะโค - หนองสนวน ระหว่าง กม.๔๗+๑๐๐ - กม.๔๙+๓๑๓ 23/11/2564 คค 06126/ค./4/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
146 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข ๒๑๖๖ ตอน เสิงสาง - ดอนแขวน ระหว่าง กม.๑๖+๐๔๐ - กม.๑๖+๕๗๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 30/11/2564 คค 06126/eb/15/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
147 จ้างก่อสร้างงานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๓ ตอน บัวตารุ่ง - ลำปลายมาศ ระหว่าง กม.๑๓+๓๘๕ - กม.๑๖+๙๒๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 03/12/2564 - สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
148 จ้างก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๐๒ ตอน ดอนตะหนิน - ตลาดไทร ระหว่าง กม.๘๗+๕๙๓ - กม.๘๙+๙๙๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 23/11/2564 คค 06126/eb/14/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
149 จ้างก่อสร้างโครงการ บูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 226 ตอน หนองม้า-กระสัง ตอน 2 ระหว่าง กม.113+083-กม.115+920 ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/12/2564 - สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
150 จ้างก่อสร้างงานพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ ตอน หนองสนวน - หนองต้อ ระหว่าง กม.๑๐๙+๑๕๐ - กม.๑๑๐+๕๗๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 07/12/2564 - สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
แสดง 136 ถึง 150 จาก 269 รายการ