f
พิธีเปิดการแข่งขันเทเบิลเทนนิส ประจำปี 2562 ณ ห้องสัมมนาเทิดศักดิ์ เศรษฐมานพ ชั้น 3 กองฝึกอบรม วันที่ 16 - 17 ธันวาคม 2562
ลงวันที่ 17/12/2562

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) นายจิระพงศ์ เทพพิทักษ์ ในฐานะประธานอนุกรรมการแผนกกีฬาเทเบิลเทนนิส ร่วมด้วย ผู้อำนวยการกองฝึกอบรม นายธีรพล สมุทระประภูต
ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันเทเบิลเทนนิส ประจำปี 2562 ณ ห้องสัมมนาเทิดศักดิ์ เศรษฐมานพ ชั้น 3 กองฝึกอบรม
โดยกำหนดจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 16 - 17 ธันวาคม 2562
แบ่งการแข่งขันออกเป็น 6 ประเภท ดังนี้
1) ชายเดี่ยวมือ 1
2) ชายเดี่ยวมือ 2
3) หญิงเดี่ยว
4) ชายคู่
5) หญิงคู่
6) คู่ผสม

การแข่งขันเทเบิลเทนนิส
การแข่งขันเทเบิลเทนนิส
การแข่งขันเทเบิลเทนนิส
การแข่งขันเทเบิลเทนนิส
การแข่งขันเทเบิลเทนนิส
การแข่งขันเทเบิลเทนนิส

'